Załącznik do Uchwały Fundatorów Fundacji KPMG w Polsce z dnia 14 sierpnia 2018 r.

STATUT FUNDACJI
pod nazwą FUNDACJA KPMG w Polsce

(tekst jednolity)

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KPMG w Polsce, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 21 maja 2018 roku, aktem notarialnym sporządzonym przed Janem Jodłowskim notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Prostej numer 32 (Repertorium Nr A 7074/2018) przez:
a) Spółkę pod firmą KPMG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000121862, oraz
b) Pana Andrzeja Ścisłowskiego, zam. pod adresem: **-** *******, legitymujący się dowodem osobistym numer *********, wydanym z terminem ważności do dnia ** ****** *** roku, posiadający numer ewidencyjny (PESEL): ***********.
zwanych dalej łącznie „Fundatorami” oraz indywidualnie ,,Fundatorem”.
Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, Fundatorzy podejmują decyzje dotyczące Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 40, z późn. zm.), zwanej dalej ”Ustawą o Fundacjach”, z uwzględnieniem właściwych przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2016 r.,  poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej „UoDPPiW”, oraz niniejszego statutu Fundacji, zwanego dalej „Statutem”.

§ 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć wyodrębnione jednostki organizacyjne, takie jak oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne terenowe jednostki organizacyjne, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.
4. Dla właściwego realizowania swych celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność również paza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, o którego kształcie i treści decyduje Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz inne nagrody i wyróżnienia, które może przyznawać osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji.

Zakres działania Fundacji
§ 5.

1. Fundacja jest organizacją pozarządową, ustanowioną dla realizacji społecznie użytecznych celów poprzez prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności pożytku publicznego, obejmującej następujące obszary:

1) Edukacja, oświata i wychowanie,
2) Pomoc społeczna,
3) Kultura i sztuka,
4) Rozwój nauki i innowacyjności.

2. Ministrem właściwym, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cele statutowe Fundacji
§ 6.

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego służącą realizacji następujących celów wchodzących w zakres sfery zadań publicznych:

1) Wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,
2) Podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w szczególności uczniów i studentów, oraz promocję talentów wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży,
3) Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym w szczególności pomocy chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób,
4) Wspieranie i promowanie działalności na rzecz integracji, reintegracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem zawodowym lub społecznym,
5) Działalność charytatywna, w tym także na rzecz osób będących ofiarami katastrof, klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych,
6) Wspieranie i promowanie twórczości, kultury i sztuki,
7) Wspieranie i promowanie działań i inicjatyw mających na celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
8) Wspieranie i promowanie działań i inicjatyw mających na celu rozwój nauki, techniki, wynalazczości lub innowacyjności,
9) Wspieranie i promowanie działań i inicjatyw mających na celu rozwój przedsiębiorczości,
10) Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie związanym z realizacją celów statutowych Fundacji.
2. Istnieje możliwość zmiany lub uzupełnienia celów Fundacji w drodze uchwały o zmianie Statutu podjętej przez Radę Fundacji.

Zakres działalności pożytku publicznego Fundacji
§ 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności w następującym zakresie:
1) Organizowanie i finansowanie programów stypendialnych oraz/lub przyznawanie bezzwrotnych stypendiów, grantów lub pomocy rzeczowej skierowanej do osób objętych zakresem celów statutowych Fundacji, tj. w szczególności:
a) Uczniów i studentów,
b) Chorych dzieci,
c) Osób niepełnosprawnych,
d) Innych osób w trudnej sytuacji życiowej,
e) Osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
f) Twórców i artystów,
g) Naukowców i wynalazców.
2) Obejmowanie mecenatem oraz udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego na rzecz wszelkich działań, inicjatyw, jak również organizacji i podmiotów prowadzących działania w celu realizacji celów statutowych Fundacji, w tym szczególności na rzecz:
a) Uczelni, szkół, innych placówek edukacyjno-oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
b) Podmiotów i instytucji, które się opiekują lub udzielają pomocy chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym, innymi osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom dotkniętym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym,
c) Publicznych oraz prywatnych instytucji kultury i sztuki,
d) Organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń,
e) Jednorazowych wydarzeń publicznych o charakterze edukacyjnym, oświatowym, artystycznym lub kulturalnym.
3) Organizowanie zbiórek pieniężnych lub rzeczowych przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji,
4) Organizowanie, finansowanie i sponsorowanie konkursów mających na celu promowanie lub wspieranie realizacji celów statutowych Fundacji,
5) Finansowanie wypoczynku, zajęć rehabilitacyjnych, zabiegów fizjoterapeutycznych, zabiegów medycznych lub szkoleń przeznaczonych dla osób objętych zakresem celów statutowych Fundacji,
6) Organizowanie lub finansowanie zakupu pomocy rzeczowej, w tym mi.in. pomocy naukowych lub sprzętu medycznego, przeznaczonych dla osób objętych zakresem celów statutowych Fundacji,
7) Prowadzenie lub wspieranie kampanii medialnych lub informacyjnych lub innych akcji społecznych promujących lub wspierających realizację celów statutowych Fundacji, w tym w szczególności poprzez:
a) Działalność w zakresie public relations i komunikacji,
b) Produkcję lub post produkcję filmów, nagrań video, programów telewizyjnych oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych,
c) Prowadzenie szkoleń i seminariów,
d) Organizowanie, promowanie, zarządzanie lub finansowanie imprez publicznych, takich jak w szczególności konferencje, seminaria, spotkania, sympozja, wystawy, koncerty lub przedstawienia,
8) Działalność wydawnicza, w tym zwłaszcza wydawanie książek, periodyków, broszur lub wydawnictw specjalnych,
9) Przetwarzanie danych i prowadzenie serwisu internetowego Fundacji,
10) Inna działalność służąca realizacji celów statutowych Fundacji określona w drodze uchwały przez Radę Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może:
1) Współpracować z innymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, instytucjami, organizacjami i podmiotami publicznymi oraz prywatnymi, których cele pokrywają się, są zbliżone lub komplementarne z celami statutowymi Fundacji. Powyższe współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania danego przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł.
2) Przystępować do innych instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Formy prowadzenia działalności pożytku publicznego przez Fundację
§ 8.

1. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona przez Fundację w formie:
1) Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, lub
2) Działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Działalność Fundacji może być prowadzona przez Fundację jako całość lub przez jej wyodrębnione jednostki organizacyjne.

Działalność gospodarcza Fundacji
§ 9.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w kraju i za granicą, pod warunkiem, że:
1) Działalność gospodarcza Fundacji będzie stanowiła wyłącznie działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację,
2) Rozmiary działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację będą służyły realizacji celów statutowych Fundacji,
3) Fundacja nie będzie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację zostanie przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 10.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
2) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
4) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
6) Pozostał działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
7) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
8) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
9) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
10) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
11) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 62.01.Z),
12) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
13) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
14) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
15) Działalność portali agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
16) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 69.99.Z),
17) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
18) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
19) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
20) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
21) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
22) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
23) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
24) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
25) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
26) Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów (PKD 82.30.Z),
27) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
28) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z),
29) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
30) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
31) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
32) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
33) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
34) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach cywilnych i handlowych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie (lub jego części) określonym w § 10 ust. 1 powyżej.

Majątek i dochody Fundacji
§ 11.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, który został wniesiony przez Fundatorów w łącznej kwocie 100.000,00 (słownie: stu tysięcy) zł, z czego Fundator, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) powyżej wniósł wkład pieniężny w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) zł, a Fundator, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b) powyżej wniósł wkład pieniężny w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) zł, zwany dalej „Funduszem Założycielskim”, oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz wszelkie inne aktywa nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza wyłącznie na działalność pożytku publicznego prowadzoną dla realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Z Funduszu Założycielskiego przeznacza się kwotę wynoszącą 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł na działalność gospodarczą Fundacji prowadzoną dla pozyskiwania środków na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Realizacja celów statutowych Fundacji finansowana jest z Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:
1) świadczeń Fundatorów,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dotacje, subwencje i granty, w tym w szczególności przyznawane przez podmioty prywatnoprawne, jednostki administracji publicznej, organizacje międzynarodowe oraz uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej,
4) dochody uzyskiwane ze zbiórek publicznych, loterii i sponsoringu, nawiązek sądowych i imprez charytatywnych oraz aukcji,
5) dochody uzyskiwane z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych należących do Fundacji,
6) zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
7) operacje finansowe, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
8) dochody ze statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego,
9) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
10) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ust. 1 UoDPPiW.

Spadki, zapisy i darowizny
§ 12.

1. W przypadku otrzymania spadku, zapisu lub darowizny, wszystkie oświadczenia w tym zakresie są składane przez Zarząd Fundacji, który jest również upoważniony do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza lub do odmowy przyjęcia darowizny.
2. Dochody pochodzące z przyjętych darowizn, spadków i zapisów mogą zostać przeznaczone przez Zarząd Fundacji na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, chyba, że ofiarodawca wskazał konkretny cel, na który mają zostać przeznaczone ofiarowane środki.

Czynności zabronione
§ 13.

Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do:
a) Fundatorów,
b) członków organów lub wspólników Fundatora, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) powyżej,
c) członków Rady Fundacji,
d) członków Zarządu Fundacji,
e) pracowników Fundacji lub osób zatrudnionych przez Fundację na innej podstawie prawnej,
f) osób, z którymi osoby określone w §13 pkt 1) lit. b)-e) powyżej, pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są z nimi związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
– zwanych dalej łącznie „Podmiotami Powiązanymi”,
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Podmiotów Powiązanych, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Podmiotów Powiązanych, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Podmioty Powiązane, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rachunkowość Fundacji
§ 14.

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami.
2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów UoDPPiW, jeżeli znajdują zastosowanie.
3. W przypadku gdy:
a) Fundacja będzie prowadziła, oprócz nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, również odpłatną działalność pożytku publicznego oraz/lub działalność gospodarczą, lub
b) w ramach Fundacji zostanie organizacyjnie wyodrębniona działalność pożytku publicznego
‐ każda z powyższych działalności Fundacji zostanie rachunkowo wyodrębniona, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem właściwych przepisów o rachunkowości.
4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok kalendarzowy kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r.

Organy Fundacji
§ 15.

1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
2. Członkiem organów Fundacji może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie organów Fundacji powinni przy wykonywaniu swych obowiązków dokładać należytej staranności, a jeżeli pełnią funkcje za wynagrodzeniem, powinni dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
4. Członkowie organów Fundacji odpowiadają wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponoszą winy.

Rada Fundacji
§ 16.

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru Fundacji, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Rada Fundacji składa się z od 2 (słownie: dwóch) do 6 (słownie: sześciu) Członków Rady Fundacji, powołanych przez Fundatorów na wspólną kadencję wynoszącą 3 (słownie: trzy) lata. Mandaty Członków Rady Fundacji wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok pełnienia ich funkcji.
4. Do grona Członków Rady Fundacji mogą zostać powołani także sami Fundatorzy lub ich przedstawiciele prawni, tj. w przypadku Fundatora, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Członkiem Rady Fundacji może być członek zarządu tego Fundatora upoważniony do jego reprezentacji, a w przypadku Fundatora, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b) Członkiem Rady Fundacji może być osobiście ten Fundator.
5. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji Rady Fundacji, przestaje pełnić swą funkcję z upływem wspólnej kadencji Rady Fundacji. Nie wyklucza to możliwości powołania tej osoby do Rady Fundacji na czas trwania kolejnych kadencji; brak jest ograniczenia co do ilości kadencji w Radzie Fundacji, na które może zostać powołany Członek Rady Fundacji.
6. Przed powołaniem Członków Rady Fundacji, Fundatorzy odbierają od każdego z nich, a następnie przekazują Zarządowi Fundacji, oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w § 15 ust. 2 oraz § 16 ust. 2 powyżej.
7. W przypadku gdy Członek Rady Fundacji przestanie spełniać w trakcie swej kadencji wymogi określone w § 15 ust. 2 lub § 16 ust. 2 powyżej, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Fundatorów oraz Zarządu Fundacji.
8. Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot wydatków z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji lub z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 17.

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku pierwszej Rady Fundacji, o powierzeniu jednemu z Członków Rady Fundacji funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji mogą zadecydować także Fundatorzy.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje jej posiedzenia, reprezentuje ją na zewnątrz oraz wobec Zarządu Fundacji, a ponadto ma decydujący głos w przypadku, gdy głosy za lub przeciw/ wstrzymujące się, oddane podczas posiedzenia Rady Fundacji przez jej pozostałych Członków, rozkładają się po równo.
3. W przypadku, gdyby Przewodniczący Rady Fundacji był nieobecny lub nie mógł wypełniać, z jakichkolwiek przyczyn, swych obowiązków, jest on zastępowany przez Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§ 18.

1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
1) upływu kadencji Rady Fundacji,
2) rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Rady Fundacji,
3) odwołania Członka Rady Fundacji przez Fundatorów,
4) śmierci Członka Rady Fundacji,
5) utraty przez Członka Rady Fundacji pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) powołania Członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji.
2. Fundatorzy mają prawo do odwołania Członka Rady Fundacji w każdym czasie, w tym w szczególności w przypadku, gdy Członek Rady Fundacji przestał spełniać w trakcie swej kadencji wymogi określone w § 15 ust. 2 lub § 16 ust. 2 powyżej.

§ 19.

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, posiadającym również uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji;
2) udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3) określenie zasad wynagradzania Zarządu Fundacji i ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji,
4) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Fundacji przy zawieraniu umów oraz prowadzeniu sporów z Członkami Zarządu Fundacji,
5) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
6) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
7) określanie nowych rodzajów działalności Fundacji, która mogą być przez nią podejmowane dla realizacji jej celów statutowych,
8) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
9) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, w tym co do sposobu alokacji środków Fundacji,
10) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
11) ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,
12) ocena i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
13) podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji z inną fundacją lub likwidacji Fundacji, jak również o przeznaczeniu środków pozostałych po likwidacji Fundacji,
14) ustalanie wytycznych co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
15) podejmowanie decyzji w przedmiocie utworzenia lub likwidacji oddziału, zakładu, filii lub innej jednostki organizacyjnej Fundacji,
16) podejmowanie decyzji w przedmiocie przystępowania i występowania Fundacji z innych organizacji, stowarzyszeń, spółek oraz wszelkich innych podmiotów i przedsięwzięć,
17) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań lub rozporządzenia majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) zł,
18) wyrażanie zgody na rozporządzanie lub obciążanie przez Zarząd Fundacji nieruchomości lub środków trwałych należących do Fundacji,
19) wyrażanie opinii we wszelkich sprawach przedłożonych do zaopiniowania przez Zarząd Fundacji.
3. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i informacji dotyczących działalności Fundacji, jak również dokonywania w każdym czasie, także poprzez wyznaczoną osobę, rewizji majątku i rachunkowości Fundacji.
4. Rada Fundacji wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności kontrolnych i nadzorczych.
5. Rada Fundacji zbiera się i podejmuje decyzje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Fundacji i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
6. Przebieg posiedzeń Rady Fundacji jest protokołowany.
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Fundacji skierowane do Członka Rady Fundacji powinno wskazywać miejsce, datę, godzinę i planowany porządek posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady Fundacji może zostać przesłane do Członków Rady Fundacji listem poleconym lub w drodze korespondencji elektronicznej.
8. Dowody przesłania zaproszeń na posiedzenia Rady Fundacji oraz protokoły z odbytych posiedzeń powinny być przekazywane do archiwizacji Zarządowi Fundacji.
9. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.
10. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów oddanych i są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie Rady Fundacji, bez konieczności uzyskania określonego kworum na posiedzeniu.
11. Uchwały Rady Fundacji w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu.
12. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji oraz wykonywać prawo głosu także poprzez pełnomocników, którymi mogą być również inni Członkowie Rady Fundacji.
13. Rada Fundacji może podejmować uchwały również poprzez głosowanie pisemne, bez odbycia posiedzenia, o ile wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na pisemne głosowanie albo wyrazili pisemną zgodę na postanowienie, które ma być podjęte.

Zarząd Fundacji
§ 20.

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej również „Zarządem”, składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) Członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną kadencję Rada Fundacji, z zastrzeżeniem, że pierwszy Zarząd Fundacji mogą powołać także Fundatorzy.
3. W przypadku wieloosobowego Zarządu, Rada Fundacji powołuje spośród Członków Zarządu osobę, która pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem, że w przypadku pierwszego Zarządu Fundacji, o powierzeniu jednemu z Członków Zarządu funkcji Prezesa Zarządu mogą zadecydować także Fundatorzy.
4. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok pełnienia ich funkcji.
5. Osoba przystępująca do Zarządu w trakcie trwania jego kadencji, przestaje pełnić swą funkcję z dniem upływu wspólnej kadencji Zarządu. Nie wyklucza to możliwości powołania do Zarządu na czas trwania kolejnych kadencji; brak jest ograniczenia co do ilości kadencji, na które można zostać powołanym do Zarządu Fundacji.
6. Przed powołaniem Członków Zarządu, Przewodniczący Rady Fundacji odbiera od każdego z nich, a następnie przekazuje Radzie Fundacji, oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w § 15 ust. 2 powyżej.
7. W przypadku gdy Członek Zarządu przestanie spełniać w trakcie swej kadencji wymogi określone w § 15 ust. 2 powyżej, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Przewodniczącego Rady Fundacji.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, zgodnie z decyzją i na warunkach określonych uchwałą Rady Fundacji.
9. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Rady Fundacji.
10. Zarząd Fundacji może powołać, uchwałą podjętą jednomyślnie przez wszystkich jego Członków, Prokurenta Fundacji umocowanego do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Fundacji. Odwołać Prokurenta może każdy z Członków Zarządu.

§ 21.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1) upływu kadencji Członka Zarządu,
2) rezygnacji Członka Zarządu,
3) odwołania Członka Zarządu,
4) śmierci Członka Zarządu,
5) utraty przez Członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) powołania Członka Zarządu do Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji jest uprawniona do odwołania Członka Zarządu w każdym czasie, w tym w szczególności w razie:
1) wykonywania przez Członka Zarządu działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie jego funkcji lub nie licuje z jego funkcją,
2) choroby Członka Zarządu powodującej trwałą niezdolność do sprawowania jego funkcji,
3) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
4) istotnego naruszenia postanowień Statutu przez Członka Zarządu,
5) uzyskania informacji, iż Członek Zarządu przestał spełniać wymogi określone w § 15 ust. 2 powyżej.

§22.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, bądź Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
3. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, Prezes Zarządu prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje Fundację samodzielnie.
4. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
5. Prawo Członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.
6. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism skierowanych do Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu.
7. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom wynikającym ze Statutu oraz uchwał Rady Fundacji. Rada Fundacji może uchwalić regulamin Zarządu określający podział kompetencji oraz zadań Członków Zarządu w zakresie prowadzenia przez nich spraw Fundacji.

§ 23.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje i przewodniczy jego posiedzeniom oraz wykonuje inne czynności związane z prawidłowym wykonywaniem przez Zarząd jego zadań.
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie, w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości oddanych głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział, z głosem doradczym, Członkowie Rady Fundacji.

§24.

Zarządu Fundacji posiada następujące uprawnienia i obowiązki:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia spraw Fundacji,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem Fundacji,
4) podejmowanie decyzji w zakresie spraw pracowniczych i zatrudnienia, w tym ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych – w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
5) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
6) realizacja programów działania Fundacji zatwierdzonych przez Radę Fundacji,
7) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Fundacji,
8) w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy: składanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji do odpowiednich organów, w tym do Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych Organów Podatkowych, Ministra właściwego dla działalności Fundacji lub, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
9) w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy: publikacja rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji na stronie internetowej Fundacji lub, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej,
10) podejmowanie czynności mających na celu uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego oraz uwzględnienie jej w wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
11) występowanie do Rady Fundacji z wnioskami w sprawie dokonania zmian w Statucie lub podjęcia decyzji we wszelkich innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji,
12) występowanie z wnioskami do Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji,
11) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Fundatorów lub Rady Fundacji.

§ 25.

Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację, w tym w szczególności za uzasadnione i celowe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Fundacji.

Połączenie Fundacji
§ 26.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji.

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
3. Uchwała Rady Fundacji w przedmiocie likwidacji powinna określać szczegółowe zasady i sposób jej przeprowadzenia.
4. Likwidację Fundacji prowadzi Likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
5. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel wskazany w uchwale o likwidacji.

Zmiany Statutu Fundacji
§ 28.

1. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) wszystkich głosów oddanych (w tym również wstrzymujących się), przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.
3. Uchwała o zmianie Statutu Fundacji może obejmować wszystkie postanowienia Statutu, w tym może również może dotyczyć zmieniany lub uzupełnienia statutowych celów Fundacji.

Postanowienie końcowe
§ 29.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.